استخدام

در راستای ایجاد فرصت شغلی برای افراد با تجربه در زمینه داربست فلزی و سایر حوزه های فعالیت داربست فلزی کرج (داربست باروز)، می توانید آخرین فرصت های شغلی را در اینجا پیگیری نمائید.